top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SähköAir Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.6.2022. Viimeisin muutos 20.6.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

SähköAir Oy, Y-tunnus 3291674-2, Koskikuja 4 C 42, 01600 VANTAA, www.sahkoair.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tomi Pajuaro, tomi.pajuaro@sahkoair.fi, 045 144 0908

 

3. Rekisterin nimi

SähköAir Oy asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. Asiakkaan tehtyä sopimuksen SähköAir Oy:n kanssa oikeusperusteena on kyseinen sopimus.

Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakasrekisteri säilytetään niin kauan kuin asiakkuus- tai yhteistyösuhde on voimassa, ellei henkilö pyydä tietojensa poistamista. Asiakassuhteen jälkeen tietoja säilytetään ainoastaan lain tai sopimuksen velvoittamissa rajoissa tai kun markkinointitoiminta vaatii, ellei henkilö pyydä tietojensa poistamista. Mikäli tieto ei ole enää tarpeen tai se on vanhentunut, tieto poistetaan. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen tarpeellisuutta säännönmukaisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti, mikäli säilytykselle ei enää ole perustetta, tiedot poistetaan ja tuhotaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tilaus- ja Toimitusehdot ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpun perusasennus sisältää:

• Sisäyksikön asennuksen max. 2,7m korkeuteen

• Seinätelineen asennuksen ulkoyksikölle

• Eristetyt kylmäaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisäyksikön välille pintavetona, max. 3m

• Sisäyksikön kondenssivesiputken ja kylmäaineputkien asennus samaan koteloon

• Valkoinen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 2m

• Reiän poraamisen rankarunkoiseen seinään max. 30cm paksu seinä ja max 2,7m korkeuteen.

• Suojaputken reikään, eristyksen ja tiivistyksen

• Sähkön syöttö pintavetona pistorasialle tai turvakytkimelle, mikäli valmiina alle metrin päässä ulkoyksiköstä.

• Laitteiston testaus ja tarkastus, sekä pöytäkirjan laatiminen

• Laitteen perus käyttöopastus, sekä opastus omatoimisesti tehtäville huolloille

 

Mahdollisia lisätöitä:

• Timanttireikä betoniin, Siporex- ja kevytsoraharkkoseinään, tiiliseinään, massiivipuuseinään.

• Sähkön syötön tuominen sähkökeskukselta

• Vikavirtasuojan asennus sähkökeskukseen tai vikavirtasuojatun pistorasian asennus

• Maatelineen kokoaminen ja asennus

• Asennuspaikan edustan raivaus, kuten huonekalujen siirto

• Kohteen suojaaminen asennuksessa syntyvältä pölyltä

• Perusasennukseen kuulumattomat työt

Anchor 1
bottom of page